<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Profesionale

Posted by Elektrike on 04-03-2016 05:18:19 EST

NJOFTIM

Studentët e vitit të tretë Bachelor në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe vitit të tretë Bachelor në Inxhinieri Mekatronike, duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë, ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 30 Mars 2016 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: NJOFTIM PER CEREMONINE E NDARJES SE DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 09-02-2016 06:17:22 EST

Njoftim

Njoftohen studentet e Diplomuar te Ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Sistemi Pesevjecar ne date 12.02.2016 ora 12:00 do te behet cermonia e shperndarjes se diplomave.

Ceremonia do te zhvillohet ne sallen 309, studentet duhen te paraqiten nje ore para prane sekretarise per te kryer procedurat e nevojshme.

Studente duhen te kene me vete karten e identitetit (ID) dhe te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim Per Praktikat Profesionale

Posted by Elektrike on 08-02-2016 08:19:47 EST

NJOFTIM

Studentët e Masterit Shkencor, drejtimi Automatizimi i Industrisë, Viti i II duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 22 Shkurt 2016 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Mbrojtia e Praktikes Mesimore

Posted by Elektrike on 28-01-2016 20:43:19 EST

LAJMERIM

MBROJTJA E PRAKTIKAVE

Master Profesional ne “AUTOMATIZIM INDUSTRIE” dhe  “MEKATRONIKE” do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 8:30 prane Laboratoreve te Departamentit.

Bachelor ne “AUTOMATIZIM INDUSTRIE” dhe  “MEKATRONIKE” (te prapambetur) do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 8:30 prane Laboratoreve te Departamentit.

Mbrtoja e Praktikave me Studentet e Master Profesional ne “Energjetike”  do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 09:00 prane Laboratoreve te Departamentit.

 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR

Posted by Elektrike on 01-01-2016 03:00:42 EST

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet se procesi mesimor fillon diten e marte  05.01.2016

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per ndarjen e Temes se Diplomes

Posted by Elektrike on 09-12-2015 06:52:34 EST

Njoftim

Njoftohen studentet e profilit Energjetike Master Profesional se diten e Hene Dt. 14.12.2015 ora 10.00, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise do te kryhet ndarja e temave te diplomave.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM

Posted by Elektrike on 28-11-2015 05:51:25 EST

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe stuentet se dita e marte date 1.12.2015 eshte dite pushim.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER PRAKTIKAT MESIMORE

Posted by Elektrike on 25-11-2015 05:14:31 EST

Njoftim

Njoftohen studentet e Master Profesional Elektroenergjetike Viti i dyte  te paraqiten prane departamentit per te marre udhezimet per praktiken  mesimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR PER VITIN E PARE MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

Posted by Elektrike on 11-11-2015 12:40:22 EST

NJOFTIM

Njoftohen studentet e regjistruar ne Vitin e pare Master Shkencor dhe Master Profesional se procesi mesimor fillon diten e Hene date 16.10.2015.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER REGJISTRIME NE MASTER SHEKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

Posted by Elektrike on 30-10-2015 04:38:36 EDT
NJOFTIM
 
Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" behen prane secretaries mësimore nga data 29.10.2015 deri ne date 05.11 .2015.

Kandidati paraqitet personalisht dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëme:

- Diplomë, ose fotokopje te saj të njësuar me origjinalin  të ciklit të parë të studimeve të përfunduar në Republikën e Shqipërisë.

- Diplomën e Maturës shterore së bashku me certifikatën e notave ose fotokopje të tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga niësia përkatese arsimore vendore (DAR/ZA). 

- Formulari i aplikimit sipas formatit të Shtoicës nr. 1, bashkëlidhur këtij dokumenti ne fund.

- Mandat pagesa e tarifës së aplikimit prej 2.500 lekë, paguar në Postën Shqiptare ne llogarine e UPT sispas shtojces nr 2 ne kete dokument

- Fotokopja e dokumentit të identifikimit (karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);

- Dy fotografi personale 

Shtojca Nr.1 dhe Shtojca Nr.2 mund ti shkarkoni nga faqja e intenetit https://fie.upt.al ne sesisonin "Dokumenta per Studentet" ne linkun  http://fie.upt.al/Forma plikimit_master.docx

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>