<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 28-03-2016 07:11:30 EDT
Njoftim
 
Kontrolli i Diplomave per Studentet e Drejtimit Energjetike do te zhvillohet ne date 30.03.2016 ora 10.00-11.00, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise 
 
Studentet duhet te paraqiten ne Departament me "Diplomen e Printuar por te pa lidhur" Studentet qe nuk paraqiten humbasin te drejten per te mbrojtur temen e diplomes ne kete sezon mbrotje diplome. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 21-03-2016 08:38:07 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1.   Kontrolli i fundit për diplomat është më 30 Mars 2016, ora 10:00 – 11:00. Studentë duhet të kenë me vete çertifikatën e gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar si dhe tre fletët e para me dy kontrollet e bëra në Departament të firmosura.

Studentët që nuk paraqiten në 30 Mars 2016, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sesion.

2.   Dorëzimi i diplomave, të lidhura libër, pasi të jenë firmosur nga udhëheqësi, përgjegjësi i Departamentit dhe Dekani, do të bëhet më 1 Prill 2015, ora 10:00 – 11:00.

3.   Mbrojtja e diplomave do të bëhet më 5 Prill, ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 18-03-2016 07:59:57 EDT

Njoftim

Njoftohen studentet diplomante se Kontrolli i Dipllomave per Studentet e Drejtimit Energjetike do te zhvillohet dt. 25.03.2016 ora 10:00-11:00, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 10-03-2016 07:16:18 EST

LAJMERIM

Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet zhvillohet ne daten 30 Mars 2016 ora 14 ne sallen 309/ 316/ 317.

Te dorezojne ne sekretari:

1.    Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2.    Vertetim nga biblioteka

3.    Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine ne datat 23-24-25 Mars 2016 ora 12-14

Veprimet me zyren e finacave ne datat 23-24-25 Mars 2016 ora 12-14

Programet dhe orarin e konsultimeve i gjene ne faqen http://fie.upt.al/bachelor.php

 

Mbrojtja e diplomave per nivelin master per te tre derjtimet e FIE do te behet ne date 5 Prill 2016

Te dorezohen ne sekretari:

Per Diplomen Master

1.    Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2.    Vertetim nga biblioteka

3.    Deshmine e mbrojtjes se gjuhes angleze (fotokopje e noterizuar)

        4.    Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Per Diplomen 5- Vjeçar

1.    Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

1.    Vertetim nga biblioteka

2 .   2 (dy) fotografi 4x6

        3.  Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine ne datat  30-31 Mars 2016 ora 12-14

 

Veprimet me zyren e finacave ne datat 30 -31 Mars 2016 ora 12-14

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per regjistrim per Master Profesional

Posted by Elektrike on 08-03-2016 08:00:25 EST
Njoftim 
Njoftohen kandidatet e meposhtem se kane perfituar nga kuata shtese per studime ne master profesional. 
 
Master Profesional Drejtimi "Automatizim Industrie"
1. Gentian Lame
2. Marion Lajthia
3. Ermal Albrahimi
 
Master Profesional Elektroenergjetike
 
1. Alvaro Myrto
2. Anduen Bane
3. Eriseld Hoxhaj
4. Andi Kusaraj
 
Kandidatet kane te drejte te regjistrohen prane sekretarise se FIE deri ne date 11.03.2016.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 04-03-2016 05:21:57 EST

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e dimrit do të jenë:10 Mars 2016, ora 12:00, 24 Mars 2016, ora 12:00

2.   Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Orion Zavalani.

3.   Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4.   Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5.   Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit : http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Profesionale

Posted by Elektrike on 04-03-2016 05:18:19 EST

NJOFTIM

Studentët e vitit të tretë Bachelor në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe vitit të tretë Bachelor në Inxhinieri Mekatronike, duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë, ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 30 Mars 2016 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: NJOFTIM PER CEREMONINE E NDARJES SE DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 09-02-2016 06:17:22 EST

Njoftim

Njoftohen studentet e Diplomuar te Ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Sistemi Pesevjecar ne date 12.02.2016 ora 12:00 do te behet cermonia e shperndarjes se diplomave.

Ceremonia do te zhvillohet ne sallen 309, studentet duhen te paraqiten nje ore para prane sekretarise per te kryer procedurat e nevojshme.

Studente duhen te kene me vete karten e identitetit (ID) dhe te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim Per Praktikat Profesionale

Posted by Elektrike on 08-02-2016 08:19:47 EST

NJOFTIM

Studentët e Masterit Shkencor, drejtimi Automatizimi i Industrisë, Viti i II duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 22 Shkurt 2016 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Mbrojtia e Praktikes Mesimore

Posted by Elektrike on 28-01-2016 20:43:19 EST

LAJMERIM

MBROJTJA E PRAKTIKAVE

Master Profesional ne “AUTOMATIZIM INDUSTRIE” dhe  “MEKATRONIKE” do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 8:30 prane Laboratoreve te Departamentit.

Bachelor ne “AUTOMATIZIM INDUSTRIE” dhe  “MEKATRONIKE” (te prapambetur) do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 8:30 prane Laboratoreve te Departamentit.

Mbrtoja e Praktikave me Studentet e Master Profesional ne “Energjetike”  do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 09:00 prane Laboratoreve te Departamentit.

 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>