<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftom per kontrollin e diplomes

Posted by Elektrike on 15-02-2017 06:47:14 EST

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

20 Shkurt 2017, ora 12:00 – 13:00.

3 Mars 2017, ora 12:00 – 13:00

2.   Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof.  Aida Spahiu.

3.    Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit

 http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per praktiken mesimore per studentet Bachelor Mekatronike

Posted by Elektrike on 24-01-2017 15:32:49 EST

NJOFTIM

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Mekatronike, viti i tretë të të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 10 Shkurt 2017 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per tema e diplomes MP Energjetike

Posted by Elektrike on 15-12-2016 10:48:47 EST

NJOFTIM

Njoftohen  studentët e Masterit Profesional drejtimi Energjetike te vitit te dyte të paraqiten dite e merkure date 21.12.2016,  ora 10:00 pranë Departamentit të Sistemeve Elektrike te Fuqise per ndarjen e temave te diplomes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim per pjesemarje ne aktivitet

Posted by Elektrike on 15-11-2016 06:36:58 EST

NJOFTIM

Universiteti Politeknik i Tiranës në bashkëpunim me OJF Global Opportunities Albania,  e cila është  host zyrtar i Javës Globale të Sipërmarrjes në Shqipëri  e mundësuar nga  foncacioni Kauffman, organizon takimin “Si të bëhesh një sipërmarrës”.

Ftohen të gjithë studentët e interesuar të marrin pjesë në këtë aktivitet ku një sipërmarrës i suksesshëm shqiptar do të ndajë eksperiencën personale në një sipërmarrje për mjete të informatizuara (TOSHIBA dhe LE FUTURE)

Takimi do të zhvillohet në datë 16 Nëntor 2016 në orën 13:00 – 14:00 në sallën “Silvano Pedrolo”.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Thirrje per aplikime ne kuadewr te projektit Euroweb+

Posted by Elektrike on 04-11-2016 18:08:54 EDT

Njoftim

Behet me dije se duke nisur nga data 1 Nentor 2016 eshte hapur thirrja per aplikime ne kuader te projektit Euroweb+, ne te cilin universiteti yne eshte partner. Per kete thirrje jane ne dispozicion 21 pozicione per Bachelor dhe 21 pozicione per Master per nje periudhe prej 6-10 muajsh, duke filluar nga semestri i pare i vitit te ardhshem akademik 2017-2018. Mund te krijohet mundesia edhe per ndonje pozicion doktorature ose post-doktorature. 

Le te shfrytezojme ne maksimum mundesite qe na ofrohen ne te mire te pergatitjes se studenteve dhe kualifikimit te anetareve te stafeve tona. Per me shume informacion click ne andresen http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim mbi praktikat mesimore MP Viti II

Posted by Elektrike on 01-11-2016 10:48:57 EDT
NJOFTIM
 
Njoftohen studente e Masterit Profesional ne Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrise dhe Master Profesional ne Inxhinieri Mekatronike qe neser, ne date 2 Nentor 2016, ora 10:00 te paraqiten tek Laboratori i Matjeve Elektrike per te marre instruksionet per praktiken mesimore.
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per regjistrimet ne Ciklin e Dyte te Studimeve

Posted by Elektrike on 25-10-2016 08:42:35 EDT

NJOFTIM

 

Lajmerohen kandidatet fitues te ciklin e dyte master se rrgjistrimet do te behet prane sekretarise FIE ne datat 26, 27 dhe 28 tetor. Pagesate e tarifes se regjistrimit dhe ajo per kestin e pare do te behen pas regjistrimit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per terheqjen e kartonit te diplomave

Posted by Elektrike on 25-10-2016 08:15:03 EDT

Njoftohen studentet e Diplomuar te Ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Sistemi Pesevjecar se pas dates 1 nentor mund te paraqiten prane sekretarise per terheqjen e Kartonit te Diplomes.

Studente duhen te kene me vete karten e identitetit (ID) dhe te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per tema e diplomes

Posted by Elektrike on 21-10-2016 09:20:58 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, dhe sistemi i vjetër, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e parë të Dhjetorit 2016 në faqen e Fakultetit dhe të afishuara. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per regjistrimet dhe Kriteret e pranimit ne Ciklin e Dyte te studimeve

Posted by Elektrike on 17-10-2016 16:23:32 EDT

NJOFTIM

Aplikimet për ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional dhe Master i Shkencave, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike do të kryhen:  në datat 17, 18, 19 dhe 20 Tetor 2016, ora 9:00 – 15:00, pranë Departamentit. 

Kriteret e pranimit te aplikanteve ne ciklin e dyte te studimeve Master ne programin e studimit Inxhinieri Elektrike – Elektroenergjetike

1.     Master Profesional ne Inxhinieri elektrike, dejtimi elektroenergjetike:

·        Kane perfunduar studimet Bachelor;

·        Renditja e aplikanteve behet sipas notes mesatare te ponderuar;

·        Pranohen studente nga programe studimi ekuivalente ne institucione te te tjera te arsimit te larte brenda dhe jashte vendit, te akredituara; 

2.     Master Shkencor ne Inxhinieri elektrike, drejtimi elektroenergjetike:

·        Kane perfunduar studimet Bachelor;

·        Kriteret e percaktuara ne nenin 76/4 dhe ne nenin 76/5 te Ligjit Nr.80/2015;

·        Renditja e aplikanteve behet sipas notes mesatare te ponderuar;

·        Pranohen studente nga programe studimi ekuivalente ne institucione te te tjera te arsimit te larte brenda dhe jashte vendit, te akredituara ;

·        Kanditatet fitues duhet ta kene noten mesater 7. Nese nuk plotesohet numri minimal per hapjen e programit,  mesatarja pranohet me e ulet sipas renditjes se kanditateve deri ne plotesimine numrit 10.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>