<< Prev 1 2 Next >>

General: Ftese per studentet Revista Tirana Youth Voice

Posted by Elektrike on 27-01-2021 22:35:36 UTC

Agjencia e Rinisë së Bashkisë së Tiranës, në kuadër të hartimit dhe zbatimit të politikave vendore në fushën e rinisë, ku përfshihet nxitja, vlerësimi dhe promovimi i aftësive të studentëve në fusha të ndryshme si kultura, shkenca, IT etj., ka nisur projektin "Tirana Youth Voice", revistë periodike, kushtuar të rinjve, të cilët do të shprehin talentet e tyre në fushat e mësipërme. 

Në këtë revistë, çdo student do të ketë një hapësirë të dedikuar, me një punim të propozuar nga vetë ai, ose nga institucioni ku studion. 

Për sa më sipër, në kuadër të bashkëpunimit të UPT - së me Bashkinë e Tiranës, ftojmë studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës që t’i bashkohen kësaj iniciative, duke publikuar punimet e tyre në revistën "Tirana Youth Voice". 

Punimet e studentëve mund të dërgohen për publikim në Bashkinë e Tiranës, Agjencia e Rinisë, në adresën: tiranayouthvoice@tirana.al

Për informacione shtesë mund të klikoni në adresën: zyrakarrieses@upt.al, si dhe mund të kontaktoni në Nr. cel. të Bashkisë së Tiranës: 0693127420, ose në Nr. cel. të koordinatorit të UPT - së: 0674081514. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Temat e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 11-01-2021 20:34:34 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studente e MSH dhe MP drejtimi Energjetike te cilet kane plotesuar kushtet per te marre Projekt Diplomen se ne date 15.01.2021 ora 10:00, duhet te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise se bashku me formualin e aplikimit te diplomes per te marre temen e diplomes dhe pedagogun udheheqes.

 

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per studente qe aplikojne per Burse

Posted by Elektrike on 24-11-2020 23:04:21 UTC

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e FIE-se  qe bejne aplikim per burse te hapin nr  llogarie vetem prane Bankes CREDINS.

Afati i fundit i dorezimit te dokumentacionit per burse dhe per perjashtim nga tarifa e shkollimit (dhe reduktim per Masterin) eshte deri me dt. 15 Dhjetor 2020. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim per regjistrimin ne Master Shkencor dhe Profesional

Posted by Elektrike on 14-11-2020 07:21:49 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studente fitues te Ciklit te Dyte se Regjistrimi i kandidatëve të cilët do të paraqiten personalisht ose nepermjet personit te autorizuar prej tyre, për programet e studimit ku janë shpallur fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve në FIE;

 •  MASTER i SHKENCAVE

 •  MASTER PROFESIONAL

Do te behet  ne datat 16-26 Nëntor 2020,   ne oren 1000 – 1400

pranë Sekretarisë Mësimore FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Mbi aplikimet e studentëve për regjistrim në platformën online FIE

Posted by Elektrike on 10-11-2020 11:29:06 UTC

NJOFTIM

Në platformën e mësimdhënies online Microsoft Teams në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, janë aktivizuar userat e studentëve të rregullt në ciklin e parë të Studimeve Bachelor për ndjekjen e mësimdhënies së semestrit të parë 2020-2021, e cila ka filluar të zhvillohet prej datës 09/11/2020.

Për të vijuar procesin e mësimdhënies edhe me studentët e tjerë (jot e rregullt) në këtë cikël studimi, u lutemi studentëve të interesuar të dërgojnë kërkesën e tyre për frekuentim  në vitet I, II, III BCH në Inxhinieri Automatizim Industri, Inxhinieri Energjtitike dhe Inxhinieri Mekatronike.

Email-at të dërgohen në adresën: sekretaria@fie.upt.al brenda ditës së premte, datë 13/11/2020.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Kuotat e paplotesuar

Posted by Elektrike on 27-10-2020 15:35:49 UTC

NJOFTIM

Në vijim të procesit të  pranimeve në Universitete, për kuotat e paplotësuara, kërkesat e aplikantëve do të mblidhen pranë Sekretarisë Mësimore FIE, në datat :

27 Tetor - 29 Tetor 2020.  

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Dekani: Njoftim per Intership ne Gjermani

Posted by Elektrike on 18-10-2020 19:01:26 UTC

NJOFTIM

Programi i Praktikave të Biznesit Gjerman (www.stipendienprogramm.org) ndihmon studentët dhe të diplomuarit e rinj që të fitojnë përvojën e parë të punës në kompanitë lider në Gjermani. Gjatë 17 viteve të fundit, janë mbështetur më shumë se 800 studentë dhe të sapo diplomuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor në këtë rrugë. Të gjithë ata kanë kaluar tre deri në gjashtë muaj në Gjermani, ku kanë patur mundësinë të zgjerojnë njohuritë e tyre të fituara gjatë studimeve dhe t’i implementojnë ato në praktikë. Pas kthimit në vendet e tyre, të gjithë kanë arritur të gjejnë shumë shpejt punë mjaft të mira. Përveç kësaj, pjesëmarrësit në këtë program janë gjithashtu pjesë e një rrjeti rajonal të alumni-ve ku ata trajnohen vazhdimisht sipas nevojave të tregjeve lokale të punës.

Gjenerata e ardhshmee kandidatëve që do të fitojnë bursën, do e fillojë praktikën më 1 Korrik 2021. Thirrja për aplikime vazhdon të jetë e hapur nga 1 Tetori 2020 deri më 16 Nëntor 2020. Studentët mund të informohen për benefitet që ka ky program dhe për procedurën e aplikimit në faqen e internetit: www.stipendienprogramm.org

Për shkak të situatës pandemike, këtë vit nuk është e mundur që përfaqësues të programit të jenë fizikisht në fakultetin tonë për të bërë prezantimin. Prandaj, ju paraqes datat e mëposhtme për dy takime informuese virtuale që do zhvillojnë përfaqësuesit e Programit:

26. 10. 2020, 14h

https://zoom.us/j/96827933693?pëd=NUxsdË1mSXFEVzFRN3F5R2J5ZzJ3UT09

Meeting ID: 968 2793 3693

Passcode: 341092

3. 11. 2020, 18h

https://zoom.us/j/97586143837?pëd=b2VBTEhmTHcyQlpRcjFkemZBell4QT09

Meeting ID> 975 8614 3837

Passcode> 746470

Eshte shumë e vlefshme pjesmarrja juaj në takimet virtuale që do zhvillojnë përfaqësuesit e Programit për të marrë indformacionet e duhura. Per me shume klikoni ketu

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per shpallje vende te lira per pedagog te ftuar

Posted by Elektrike on 15-10-2020 22:58:32 UTC

NJOFTIM

 

Në zbatim të LAL Nr. 80/2015, date 22.07.2015, neni 57, pika 2 dhe mbështetur në Vendimin e Rektoratit të UPT Nr. 116, datë 22/09/2020 "Për miratimin e procedurës se punësimit të personelit akademik me kohë të pjesshme në UPT" në zbatim të saj dhe Vendimit nr: 52 të Dekanatit të FIE prot:215/1 datë 23.09.2020 shpallen vendet e lira per pedagog te ftuar per:

 

Kriteret që ju propozojmë për kandidatët mbështetur në LAL dhe Statutin e UPT, Janar 2019, neni 42 janë.

 

 

 1. Lëndë Elektroteknikë e Përgjithshme që zhvillohet me studentët e degëve të fakulteteve jashtë FIE, ku përfshihen leksione, seminare dhe laboratore
 2. Laboratore Elektroteknikë

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

 1. Të jetë i diplomuar në Inxhinieri Elektrike, Master i Shkencave apo sistemi 5-vjecar
 2. Të ketë notë mesatare të ponderuar për të dy cilet më të lartë se 8 kur ka diplomë master i shkencave dhe notë mesatare 8 kur ka mbaruar sistemin 5-vjecar.
 3. Mesatarja e notave në lëndët matematikë, fizikë, elektroteknikë, teori fushe elektromagnetike më e lartë se 8
 4. Kanë përparësi kandidatët që zotërojnë tituj akademikë
 5. Përbën përparësi eksperienca në mësimdhënie në lëndë të ngjashme
 6. Përbëjnë përparësi kandidatët e shkollës së doktoraturës në FIE
 7. Kandidati duhet të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup
 8. Kandidatët që aplikojnë për herë të parë preferohet të kenë rekomandime nga Departamenti ku janë diplomuar apo nga vendi i tyre i punës.

Numri i pedagogëve të ftuar që kërkohet për mbulimin e ketyre orëve mësimore nga departamenti është katër.

 

 

Lendet:

 1. "A/Ibitensionet dhe Koordinimi i Izoacionit ne Sistemin Elektroenergjetik - Viti i pare Master Shkencor — Leksione
 2. "Teknika e Tensioneve te Larta" - Viti I Pare Master Profesional -Leksione.
 3. Projektimi i rrjetave urbane dhe industriale" Niveli Master - Leksione, qe zhvillohet ne semestrin e dyte te vitit akademik 2020-2021.
 4. Analiza e Sistemeve Elektrike, dhe Platforma kompiuterike per analizen e SE- Niveli Master — Laboratore
 5. Analiza e Sistemeve Elektrike, Niveli Master - qe zhvillohet FIM

Kriteret

 1. Kandidati duhet te kete perfunduar studimet e ciklit te dyte Master Shkencor ne Drejtimin Eenergjetik, ose studimet e ciklit 5 vjecar me Diplome Inxhinier elektrike Profili Energjetike.
 2. Te kete note mesatare te ponderuar per te dy ciklet Bachelor dhe Master i Shkencave dhe ose sistemi 5 vjecar mbi 8.
 3. Ne perputhje me Ligjin e Arsimit te Larte, sipas lendeve dhe programit te studimit, preferohet qe kandidati te kete Graden Doktor i Shkencave. Titulli perben avantazh.
 4. Kandidati te kete experience ne mesimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne fushen perkatese
 5. Preferohet te kete eksperience pune ne sitemin elektroenergjetike, te jete ne pozicione drejtuese, manaxheriale dhe vendimarrese, per te garantuar realizmin dhe mbarevajtjen e Praktikave, Projekt Kurseve dhe Detyrave te kursit si dhe recensave te temave te diplomave ne Master Ppofesional Energjetike;
 6. Te kete aftesi komunikuese per transferimin e njohurive te domosdoshme tek studentet.
 7. Jane te avantazhuar kandidate qe kane treguar fryme bashkepunimi me Deparatamentin e sistemeve Elektrike te Fuqise

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentat si mëposhtë, deri në datën 22/10/2020, prane departamenteve perkates:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim.
 2. Jetëshkrimi (CV).
 3. Fotokopj e e dokumentit të identifikimit.
 4. Fotokopje e diplomës universitare dhe listës së notave të noterizuara.
 5. Vërtetim nga vendi i punës, që i lejon për tu angazhuar në mësimdhënie.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER MBROJTIEN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 15-10-2020 20:36:23 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentet  PROGRAMI I STUDIMIT MASTER NË INXHINIERI ELEKTRIKE SE Mbrojtja e diplomave në programin e studimit:

 

Shënime:

1- Të gjithë studentët e interesuar për diplomim të dorëzojnë në Sekretarinë Mësimore dokumentat e mëposhtëm: a-Fotokopje të kartës së identitetit dhe çertificatë personale b- Vërtetim nga Biblioteka FIE.

2- Për më tepër informacione mbi diplomimet, studentët mund të drejtohen pranë departamenteve përkatëse. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER MBROJTIEN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 15-10-2020 20:34:04 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentet  PROGRAMI I STUDIMIT MASTER NË INXHINIERI ELEKTRIKE SE Mbrojtja e diplomave në programin e studimit:

Shënime:

1- Të gjithë studentët e interesuar për diplomim të dorëzojnë në Sekretarinë Mësimore dokumentat e mëposhtëm: a-Fotokopje të kartës së identitetit dhe çertificatë personale b- Vërtetim nga Biblioteka FIE.

2- Për më tepër informacione mbi diplomimet, studentët mund të drejtohen pranë departamenteve përkatëse. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 Next >>