Viewing News

The news below might not look the same when included in your website because of the Fusion News skin that is in use.

NJOFTIM PER APLIKIM PER REGJISTRIM NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE posted by Elektrike on 01-10-2019 09:49:26 UTC
Njoftim per pergjigjet e Provimit te Formimit posted by Elektrike on 26-09-2019 16:31:41 UTC
Orari i konsultimeve Provimi i Formimit posted by Elektrike on 16-09-2019 08:20:42 UTC
Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes posted by Elektrike on 11-09-2019 11:08:34 UTC
Njoftim per provimin e formimit posted by Elektrike on 10-09-2019 08:24:46 UTC


<< Prev 1 2 314 15 16 Next >>

Sekretaria: NJOFTIM PER APLIKIM PER REGJISTRIM NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE

Posted by Elektrike on 01-10-2019 09:49:26 UTC

A P L I K I M I 

PER

“MASTER I SHKENCAVE “ DHE “MASTER PROFESIONAL”

 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike profili : Energjitike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike profili : Automatizim i Industrisë
 • Master Profesional në Elektroenergjitike
 • Master Profesional në Automatizim Industrie
 • Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike

Regjistrimi i aplikantëve në Programet e Studimit të Ciklit të Dytë, zhvillohet nga data 01/10/2019 deri në datë 11/10/2019, nga ora 08:00 deri në orën 16:00, pranë departamenteve.

Aplikantët do të dorëzojnë dosjen individuale  për programet e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave “ dhe “Master Profesional” me dokumentat e poshtëshënuar:

 1. Diploma e Maturës Shteterore së bashku me Çertifikaten  e notave dhe provimet me zgjedhje ose fotokopje e njesuar me origjinalin.
 2. Diplomën  e  ciklit të parë  (Bachelor) të studimeve të shoqëruar me Suplementin origjinal ose fotokopje e njësuar me origjinalin.
 3. Plotësimi i Formularit te aplikimit.
 4. Dokument  identifikimi (karte identiteti ose pasaportë) dhe fotokopja e tyre. Në dosje do të mbahet  fotokopja e kartës së identitetit ose e pasaportës.
 5. 2 fotografi
 6. Per” Masterin e Shkencave” nevojitet  dëshmia e gjuhës së huaj.
 7. Mandat pagesa 2500 lekë në bankë( fatura për arkëtim tërhiqet në zyrën e financës në FIE).

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per pergjigjet e Provimit te Formimit

Posted by Elektrike on 26-09-2019 16:31:41 UTC
NJOFTIMNjoftohen studentet qe zhvilluan provimin e formit sot, se pergjigjet do te jepen neser nga ora 09:00 deri 11:00 prane departametit DSEF.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Orari i konsultimeve Provimi i Formimit

Posted by Elektrike on 16-09-2019 08:20:42 UTC

Orari i Konsultimeve Provimi i Formimit

1. Master Profesional në Inxhinieri Elektrike,profili “AUTOMATIZIMI I INDUSTRISE”

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Aplikime të elektronikës të fuqisë

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Thomaq Koblara

2

Makina Elektrike Speciale

26.09.2019

12:00 - 13:00

Dr. Alfred Pjetri

3

Kontroll Proçesesh

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

4

Transmisione Elektrike të Automatizuara

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

5

Aplikime Elektrike

26.09.2019

13:00 - 14:00

Dr. Donald Selmanaj

2. MASTER PROFESIONAL NË INXHINIERI MEKATRONIKE

Nr

Titulli i lendës

Data

Data e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë në sistemet mekatronike

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Thomaq Koblara

2

Kontroll Proçesesh

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

3

Makina Elektrike Speciale

26.09.2019

12:00 - 13:00

Dr. Alfred Pjetri

4

Rrjetat industriale dhe sistemet e punës në kohë reale

26.09.2019

13:00 - 14:00

Dr. Donald Selmanaj

5

Transmisione Elektrike të Automatizuara

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

3. Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili “AUTOMATIZIMI I INDUSTRISE”

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Desar Shahu

2

Makina Elektrike

26.09.2019

12:00 - 13:00

Prof. Asc.. Astrit Bardhi

3

Bazat e Automatikes

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

4

Transmisione Elektrike

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

5

Matje Elektrike

26.09.2019

13:00 - 14:00

Prof. Asc. Genci Sharko

6

Shperndarja dhe perdorimi i energjise elektrike

26.09.2019

14:00 - 15:00

Msc. Boris Cfarku

4. BACHELOR NË INXHINIERI MEKATRONIKE

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë dhe sistemet elektronike

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Sanije Çela

2

Bazat e kontrollit automatik

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

3

Makina Elektrike

26.09.2019

12:00 - 13:00

Prof. Asc.. Astrit Bardhi

4

Matje Elektronike dhe teoria e sinjaleve

26.09.2019

13:00 - 14:00

Prof. Asc. Genci Sharko

5

Transmisione Elektrike

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

6

Teoria e sistemeve mekanike, Mekanika e aplikuar dhe Ndërtim makinash

26.09.2019

14:00 - 15:00

Prof. Asc. Mimoza Cukalla

Provimi do të zhvillohet në datën 30 Shtator ora 10:00, FTI

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 11-09-2019 11:08:34 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

17 Shtator 2019, ora 10:00 – 12:00

24 Shtator 2019, ora 10:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara për studentët e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike, viti II, dhe pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Alfred Pjetri për studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor për drejtimin e Automatizimit të Industrisë.

2. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al - draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php.

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

3. Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë: 1 Tetor ora 10:00 – 12:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per provimin e formimit

Posted by Elektrike on 10-09-2019 08:24:46 UTC

NJOFTIM

Provimi i formimit per studentet Bachelor Ing.Elektrike - Energjetike eshte parashikuar ne date 26.09.2019, Ora 9:00, Salla 104 FTI. 

Konsultimet sipas programeve te shpalluara ne Departament do te jene ne datat 23-25 Shtator 2019 ora 10:00-14:00.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 10-09-2019 08:22:40 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e vjeshtes Tetor 2019, te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat e meposhtme per kontrollin e punes se kryer:

 •  26.09. 2019 ora 10:00 – 12:00 - Kontrolli i dyte per studentet e MP dhe MSH :
 • Te paraqitet materiali i perfunduar. - 09.10. 2019 ora 10:00 – 12:00.
 • Kontrolli i fundit dhe Dorezimi i Projekt Diplomes te printuar, lidhur dhe firmosur e shoqeruar me kopje elektronike ne CD.
 • Mbrojtja e Projekt Diplomave eshte parashikuar ne date 11.10.2019 per studentet e MSH dhe MP ora 9:00.

Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme te kontrollit humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt - Diplomes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per Ceremonia e Shperndarjes se Diplomave

Posted by Elektrike on 19-07-2019 13:17:32 UTC
NJOFTIM
 
Diten e Marte, date 23 korrik 2019, ne sallen “Silvano Pedrole” do te zhvillohet ceremonia e dhenies se diplomave per studentet e Fakultetit te Inxhnijerise Elektrike, niveli Bachelor dhe Master.
 • Ne oren 10.00 – zhvillohet ceremoria per studentet e niveli Bachelor dhe Master ne Automatizim Industrie dhe Mekatronike.
 • Ne oren 11.30 – zhvillohet ceremoria per studentet e niveli Bachelor dhe Master ne Energjitike.
 
Studentet te paraqiten ne Administraten e Fakultetit 30min perpara fillimit te ceremonise per te terhequr uniformat. Studente duhet te kene me vete pasaporten ose karte identiteti.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 10-07-2018 11:56:06 UTC

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Energjetikee qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi i planifikuar ne  date 11 Korrik do te shtyhet per ne date 13 korrik , Ora 09:00, Salla 209.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 09-07-2018 14:22:17 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Automatizimi i Industrise qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi do te zhvillohet me date 16 Korrik, Ora 90:00, Salla 209.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 06-07-2018 16:26:24 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Energjetike qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi do te zhvillohet me date 11 Korrik, Ora 10:00, Salla 209.

Studentet pervec datave te konsultimeve te shpallura ne faqen e FIE mund te paraqiten diten e Hene date 9 Qeshor nga Ora 12:00 per Lendet e Shperndarja dhe Perdorimi i energjise Elektrike 1 & 2 dhe Teknika e Sigurimit.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 314 15 16 Next >>